Yang Quantum Chemistry Laboratory @ HKU.Chem

CHEM3542
Physical Chemistry: Statistical Thermodynamics and Kinetics Theory​​

CHEM1044
Mathematics in Chemistry​​

CHEM4542
Computational Chemistry​​